Adresse: Mokhovaya Str., 9. Moskau. Zimmer 235.
Kontakt
E-mail: frdip-mgu@yandex.ru
Tel.: + 7 ( 495) 629 52 24